Regidories

 • Alcaldia

  La regidoria d'Alcaldia coordina i lidera el desenvolupament de les actuacions de l’Ajuntament al poble. Com a Alcalde les meves funcions principals són impulsar, dirigir i coordinar totes les àrees amb la finalitat d'assolir el màxim compliment del programa.

 • Vies locals municipals

  Té per objectiu mantenir en bon estat les vies locals inventariades en el Catàleg de camins municipals, tant en els aspectes del ferm, com de seguretat o de senyalització. En el decurs anual, els treballs de manteniment de les vies que ho necessitin es concentraran en dues fases - primavera i tardor- sigui en la seva totalitat o parcialment.

 • Urbanisme

  La regidoria d'Urbanisme té les atribucions de planejament urbanístic, gestió urbanística, llicències urbanístiques, protecció de la legalitat urbanística, projectes urbans i rurals, catàleg del patrimoni històric, obres públiques, patrimoni públic del sòl, habitatge i sòl industrial. També es dóna assessorament tècnic personalitzat segons les necessitats de les nostres veïnes i veïns.

 • Cultura

  La Regidoria de Cultura s'encarrega de mantenir i diversificar l'oferta cultural del poble amb la intenció d'impulsar i promoure la vida cultural del municipi. Per aconseguir-ho disposa d'una programació i uns serveis culturals propis, alhora que dóna suport econòmic i tècnic a les associacions i entitats culturals del poble.

 • Obres i serveis municipals

  La regidoria de serveis de Rajadell és una de les més diverses. La seva funció és la de vetllar i organitzar el manteniment dels serveis del municipi: llum, aigua, jardineria, manteniment dels edificis,... A més, també es gestionen les activitats que es duen a terme en els locals propietat de l'Ajuntament.

 • Esports

  Des de la Regidoria d'esports de Rajadell busquem fomentar i impulsar l'esport al municipi de forma oberta i participativa. És per això que a part dels diferents tornejos anuals com la petanca i el tenis taula, cada any col·laborem amb l'Ambasso en la promoció i organització de les seves curses, tant BBT com a peu. També patrocinem l'equip de futbol de Rajadell i alguns esportistes del municipi.

 • Mobilitat i Transport

  S’encarrega de coordinar el transport públic amb les diferents empreses del sector per mantenir i millorar l’accessibilitat al nostre municipi. 

 • Educació

  La tasca des de l’àrea d’educació és facilitar i vetllar per l’escolarització dels infants proporcionant una escola i un sistema educatiu igualitari i de qualitat. Garanteix l’accés a la cultura i a la formació continua mitjançant la promoció i organització d’activitats pedagògiques, cíviques i culturals.

  La Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Rajadell gestiona la llar d’infants Municipal Rexics conjuntament amb els Ajuntaments d’Aguilar de Segarra i de Fonollosa i col·labora amb les activitats de l’Escola pública Els Dracs. Intervé en els òrgans de participació escolar com el consell escolar, les diferents comissions d’escola i l’associació de famílies (AFA) per facilitar-ne i garantir-ne el bon funcionament.

 • Salut Pública i Consum

  Des d’aquesta regidoria adquirim el compromís de vetllar per la integritat i la salut de les persones, fomentar  una atenció  personalitzada de qualitat pel benestar i el respecte mutu, promoure estils de vida saludables i mantenir i garantir els drets dels nostres habitants com a consumidors. El nostre objectiu és coordinar les actuacions de vigilància dels establiments d’alimentació,  garantir una atenció mèdica personalitzada, fomentar unes bones praxis en la tinença d’animals de companyia, controlar la qualitat de l’aigua que arriba al consumidor i la gestió del cementiri municipal.  

 • Joventut i Gent Gran

  La missió d'aquesta regidoria és donar suport, assessorament i orientació a aquests col·lectius del municipi en l'àmbit de la salut, esport, turisme i lleure, potenciant així la vida cultural i social del poble. Busquen activar i impulsar les relacions i les activitats de cadascun d'aquests grups, creant activitats destinades específicament per les serves franges d'edat i organitzant sortides o xerrades dedicades a aquests.

 • Sostenibilitat i Medi Ambient

  El compromís d'aquesta regidoria és fomentar les tres R (3R): Reduir, Reutilitzar i Reciclar per disminuir al màxim el residu generat i promoure l'estalvi energètic. L'Ajuntament ha adquirit el compromís d'aplicar mesures d'estalvi energètic en els edificis municipals i promoure un municipi sostenible ambientalment tant en el medi rural com en l'urbà. Des de la Regidoria de Sostenibilitat i Medi Ambient es gestiona la recollida de residus fomentant el reciclatge i el compostatge comunitari, es controlen de plagues d'animals de la zona urbana, es realitza la vigilància de la qualitat de l'aigua d'abastament públic i es fomenta l'educació ambiental en l'àmbit escolar i ciutadà.

 • Hisenda

  D'aquesta regidoria depèn el control del pressupost, despesa municipal, tresoreria així com del Patrimoni municipal.

 • Comunicacions: instal·lacions i serveis

  El nostre compromís és tractar amb els diferents operadors que donen servei al nostre municipi per a mantenir un correcte funcionament de les xarxes i vies de comunicació, així com de la seva millora continua.

  Altrament, estem actualitzant el nostre web per tal de millorar l'accés a la informació pública i agilitzar els tràmits i processos administratius.

 • Seguretat, Protecció Civil i ADF

  L'objectiu d'aquesta regidoria és garantir la integritat de les persones, la seguretat dels béns del municipi i el manteniment de l'ordre públic mitjançant la coordinació del Cos de Mossos d'Esquadra, Protecció Civil, ADF, Agents Rurals i els Bombers.

 • Promoció Econòmica i Industrial

  Aquesta regidoria té per objectiu impulsar el desenvolupament i l'activitat econòmica del territori, facilitant la cooperació entre el sector públic i privat, així com fomentar la creació i recerca d'ocupació.

 • Atenció i comunicació veïnal

  L'objectiu d'aquesta regidoria és poder donar resposta a les demandes d'informació general sobre el municipi, així com fer tots els tràmits administratius i gestions relacionats amb el Consistori tenint cura d'agilitzar-los, millorant-ne la gestió i seguiment, assegurant l'adequada qualitat de l'atenció a les persones i fomentant que les peticions i suggeriments siguin tinguts en compte.

 • Serveis Socials

  La regidoria de Serveis Socials basa els seus esforços a orientar i millorar les situacions de les persones en l'àmbit del benestar. Rajadell té un conveni amb el Consell Comarcal del Bages que ens permet tenir a la disposició de l'usuari l'assessorament d'una assistenta social i una educadora social. D'aquesta regidoria se'n derivarien algunes més d'específiques com la regidoria de la dona, la de l'infant i d'igualtat.

 • Turisme

  Des de la regidoria de Turisme treballem per donar a conèixer el nostre municipi. Durant aquests últims anys hem creat fins i tot una comissió de turisme formada per persones del municipi, els tècnics i la regidora de turisme de l'Ajuntament.

 • Sector Primari

  El sector primari comprèn aquelles activitats que es dediquen a obtenir recursos directament de la Natura. Inclou l'agricultura, la ramaderia, la pesca i la silvicultura (explotació dels boscos). 

 • Telecomunicacions

  La regidoria de Telecomunicacions té com a principal objectiu impulsar el teixit empresarial i social del municipi a través de l'increment  de l'ús d'internet i la tecnologia.

Darrera actualització: 9.09.2016 | 13:57
Darrera actualització: 9.09.2016 | 13:57