Canvi de domicili

Quin cost té:

Gratuït.

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona interessada.

Cal aportar:

 • Document acreditatiu d'identitat individual

  -Espanyols: DNI o passaport
  -Estrangers dels estats membres de la Unió Europea: passaport, document d'identitat del país d'origen i certificat d'inscripció en el Registre d'Estrangers (RCE).
  -Estrangers de la resta països: passaport o targeta de resident (NIE).

 • Document que acrediti l'ocupació de l'habitatge

  -Contracte de lloguer.
  -Escriptures de propietat.
  -Autorització del propietari de l'habitatge o persona empadronada acompanyada del document acreditatiu. Cal que la persona autoritzant es presenti personalment.
  -Contracte de subministrament de servei de gas, aigua o electricitat i pagament de l'últim rebut.

 • En cas de que la sol·licitud d'alta siguin menors

  - Original del llibre de família.
  - Autorització d'empadronament d'ambdós progenitors acompanyada dels documents acreditatius d'identitat en cas de pares separats.
  - Sentència judicial de separació o divorci o conveni regulador on consti l'anotació de la guàrdia i custòdia del/s menor/s o en el seu defecte model de declaració.
  - Documentació de tutela o curatela del/s menor/s.
  - Document d'acceptació de la tutela legal.

Canals de tramitació:

 • Presencial

  A les oficines municipals.

Darrera actualització: 11.12.2017 | 14:47