Alta al Padró d' habitants per canvi de residència (empadronament)

Quin cost té:

Gratuït.

Qui pot sol·licitar-ho:

Les persones que han de residir de manera habitual al municipi.

Cal aportar:

 • Fotocòpia del Document Acreditatiu d'Identitat Individual.

  -Espanyols: DNI o passaport
  -Estrangers dels estats membres de la Unió Europea: passaport, document d'identitat del país d'origen i certificat d'inscripció en el Registre d'Estrangers (RCE).
  -Estrangers de la resta països: passaport o targeta de resident (NIE)

 • Document que acrediti l'ocupació de l'habitatge.

  -Contracte de lloguer.
  -Escriptures de propietat.
  -Autorització del propietari de l'habitatge o persona empadronada acompanyada del document acreditatiu. Cal que la persona autoritzant vingui personalment.
  -Contracte de subministrament de servei de gas, aigua o electricitat i pagament de l'últim rebut

 • En el cas que sol·licitud d'alta de menors

  - Original del llibre de família
  - Autorització d'empadronament d'ambdós progenitors acompanyada dels documents acreditatius d'identitat en cas de pares separats.
  - Sentència judicial de separació o divorci o conveni regulador on consti l'anotació de la guàrdia i custòdia del/s menor/s o en el seu defecte model de declaració.
  - Documentació de tutela o curatela del/s menor/s.
  - Document d'acceptació de la tutela legal.

Canals de tramitació:

 • Presencial

  A les oficines municipals.

Darrera actualització: 11.12.2017 | 14:11