APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE CONSTRUCTIU D'URBANITZACIÓ, PLA PARCIAL, PLA DEL FORN-PLA DE MIRALLES, ZONA INDUSTRIAL SECTOR SUD-2, FASE 1.

Dimecres, 26 de maig de 2021 a les 00:00

El Ple de l'Ajuntament, en sessió extraordinària celebrada el dia 19 de maig de 2021, va aprovar per unanimitat l'aprovació definitiva del Projecte d'Urbanització del Pla Parcial del Sector sud-2, Zona Industrial Pla del Forn-Pla de Miralles, Fase 1.

Contra aquest acord, que es definitiu en via administrativa, es podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant l'òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent a la publicació del present edicte.

Darrera actualització: 26.05.2021 | 17:29