EDICTE SOBRE L'APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST GENERAL PER A L'EXERCICI 2021

Divendres, 14 de maig de 2021 a les 00:00

El Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el dia 28 d'abril de 2021, ha aprovat inicialment el Pressupost General d'aquesta Entitat per a l'exercici de 2021, les seves bases d'execució, així com la plantilla orgànica que comprèn tots els llocs de treball reservats a funcionaris i personal laboral, juntament amb l'estat de consolidació, romandrà exposat al públic a les oficines municipals, durant el termini de quinze dies hàbils, perquè es pugui examinar i presentar reclamacions o suggeriments.

Si transcorregut l'esmentat termini legal no se'n presenta cap, de conformitat amb allò que disposa el punt 5è d'aquest acord i l'article 169.1 del TRLRHL, aquesta aprovació esdevindrà definitiva.

Darrera actualització: 14.05.2021 | 13:53