Aprovació definitiva ordenança

Dimecres, 9 d'octubre de 2019 a les 00:00

El Ple de l’Ajuntament de Rajadell reunit el dia 2 d’octubre de 2019 va aprovar DEFINITIVAMENT “l’Ordenança per la promoció de les instal·lacions d’Autoconsum amb Energia Fotovoltaica en el municipi de Rajadell”.

Es transcriu a continuació el text íntegra de l’Ordenança que podrà ser objecte d’impugnació davant dels tribunals competents en el període que determina la Llei de Procediment Administratiu vigent.

 

 

ORDENANÇA PER A LA PROMOCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS D´AUTOCONSUM AMB ENERGIA FOTOVOLTAICA EN EL MUNICIPI DE RAJADELL.

 

Preàmbul

 

El Grup Intergovernamental d’Experts en Canvi Climàtic (IPCC) ha publicat cinc informes que confirmen l’evidència dels canvis en el clima i la seva correlació directa amb l’activitat humana. Es conclou que l’origen de l’escalfament global i del conseqüent canvi climàtic, avui ja inqüestionable, és fonamentalment antròpic, amb un rang de probabilitats superior al 95%. La seva causa principal és, essencialment, les emissions de gasos amb efecte hivernacle (GEH) provocats per l’ús de combustibles fòssils i el canvi en els usos del sòl i l’agricultura.

 

El municipi de Rajadell està compromès amb la lluita contra el canvi climàtic i en l’endegament definitiu per poder afrontar la transició energètica, suposant un dels reptes actuals més importants que qualsevol societat ha d’afrontar i que exigirà una transformació profunda dels actuals models energètics i un compromís ferm i sòlid per part de la ciutadania.

 

La Llei 16/2017, de l'1 d'agost, del canvi climàtic determina que les mesures que s'adoptin en matèria d'energia han d'anar encaminades a la transició energètica cap a un model cent per cent renovable, desnuclearitzat i descarbonitzat, neutre en emissions de gasos amb efecte d'hivernacle, que redueixi la vulnerabilitat del sistema energètic català i garanteixi el dret a l'accés a l'energia com a bé comú, i concretament han d'anar encaminades, entre d’altres objectius a impulsar un model energètic en què el consum de combustibles fòssils tendeixi a ésser nul, per tal que el 2030 es pugui assolir el 50% de participació de les energies renovables en el sistema elèctric català per a poder arribar al 100% de renovables el 2050.

 

L’energia solar fotovoltaica és, sens dubte, una de les principals tecnologies que  contribuirà significativament al desenvolupament d’aquest nou model, en termes d’incrementar l’eficiència energètica i facilitar la integració d’energies renovables en el sistema elèctric, de reduir les emissions contaminants, de reduir l’alta dependència energètica de Catalunya i, en darrer lloc però no menys important, democratitzar el model energètic.

 

La Llei 16/2017, d’11 d’agost, de canvi climàtic reconeix a l’article 3.2  que els ens locals són corresponsables en l’assoliment de les finalitats identificades i, paral·lelament, afirma  l’article 19 la necessitat d’adoptar  mesures de caràcter normatiu que afavoreixin l’autoconsum energètic a partir d’energies renovables.

 

Aquesta Ordenança estableix una regulació municipal que incentiva la implantació de les instal·lacions d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica en l’àmbit municipal i permet el desenvolupament de la generació elèctrica distribuïda en tot el territori, tot transformant a la vegada el model econòmic relacionat amb la generació elèctrica cap a un de més sostenible i ecològic. I això oferint claredat en els requisits necessaris per la tramitació de les llicències urbanístiques a tal efecte i, simultàniament, preveient bonificacions en l’àmbit impositiu municipal, concretament en l’Impost sobre Béns Immobles i en l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres.

 

Aquesta Ordenança parteix, doncs, tant de les previsions de la Llei del Canvi Climàtic com de les contingudes als articles 25.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, 14 i 71 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, i 74 i 103 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals.

 

 

 

 

Títol I: Disposicions generals

 

Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació

 

1. L’objecte de la present Ordenança és la regulació del règim d’intervenció municipal sobre les instal·lacions d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica que s’executen en béns immobles, i les mesures tributàries corresponents que permetin la seva incentivació.

 

2. El contingut de la present Ordenança serà d’aplicació a les instal·lacions d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica que s’ubiquin en qualsevol bé immoble situat al terme municipal de Rajadell.

 

Article 2. Definicions

 

Als efectes d’aquesta Ordenança s’entendrà per: 

 

1. Instal·lació d’autoconsum:

a) Qualsevol instal·lació elèctrica d’autoconsum que estigui contemplada en la Llei del Sector Elèctric.

b) Qualsevol instal·lació elèctrica aïllada de la xarxa, entesa com aquella instal·lació en la qual no existeix en cap moment capacitat física de connexió elèctrica amb la xarxa de transport o distribució, ni directament ni indirecta o a través d'una instal·lació pròpia o aliena.

 

2. Potència elèctrica instal·lada a les instal·lacions fotovoltaiques:

La potència màxima de l´inversor, o la suma de les potències màxims dels inversors, al seu cas.

 

 

 

 

 

Títol II: Intervenció administrativa

 

Article 3. Règim d’intervenció administrativa

 

1. De forma general estan subjectes al règim de comunicació prèvia les intervencions necessàries per executar una instal·lació d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica.

 

2. No obstant, estaran subjectes a llicència urbanística les intervencions que, de conformitat amb la Llei d’Ordenació de l’Edificació, requereixin un projecte i en tot cas les que s’executin en béns sotmesos a un règim de protecció patrimonial cultural o urbanística.

 

3. En relació a les instal·lacions d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica en béns immobles ubicats en sòl no urbanitzable o en sòl urbanitzable no delimitat, estaran sotmeses a llicència urbanística, i seguiran el tràmit preceptiu que recull la normativa urbanística al respecte.

 

4. En els casos definits en els apartats 2) i 3) del present article la llicència urbanística s’atorgarà de conformitat amb les disposicions contingudes a la normativa urbanística vigent, així com al planejament urbanístic i a les ordenances municipals.

 

Article 4. Presentació de la comunicació prèvia

 

1. Amb caràcter previ a la realització de la instal·lació, s’haurà de presentar davant l’Ajuntament la comunicació prèvia, que inclourà la següent documentació:

  1. Model normalitzat de comunicació prèvia (annex 1)
  2. Declaració responsable de l’empresa instal·ladora (annex 2)
  3. Memòria tècnica de la instal·lació, amb els continguts mínims que s’especifiquen a l’annex 3.
  4. Pressupost detallat de la instal·lació. El valor final d’aquest pressupost (sense IVA) serà la base imposable per al càlcul de l’impost sobre construccions i obres (ICIO).
  5. Justificants de pagament de l’impost sobre construccions i obres (ICIO) i la taxa de serveis urbanístics.

2. En cap cas es requerirà la presentació d’un document signat per un gestor de residus ni haver efectuat prèviament un dipòsit a l’esmentat gestor.

3. Si la comunicació no reuneix els requisits exigits per la normativa aplicable i per aquesta ordenança, l’Ajuntament ho ha de manifestar, al moment de la presentació, a la persona interessada i l’ha d’advertir que, mentre no presenti la comunicació i els documents preceptius, no pot dur a terme la instal·lació d’autoconsum fotovoltaic.

Amb caràcter general, la persona interessada resta habilitada per executar la instal·lació des del moment del presentació de la comunicació prèvia i dels documents requerits.

 

Article 5. Integració paisatgística

 

Les instal·lacions fotovoltaiques d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica han de complir els criteris d’integració paisatgístics continguts al planejament urbanístic, i, en el seu cas, a les ordenances de l´edificació.

 

Article 6. Terminis

 

  1. Les obres s’han d’iniciar en un termini màxim de 4 mesos a comptar des de la data de la presentació de la comunicació prèvia davant de l’Ajuntament o de la data de la notificació a l’interessat de l’atorgament de la llicència urbanística, segons el règim d’intervenció a que li sigui d’aplicació.

 

  1. Els termini màxim d’execució és de 6 mesos a comptar des de la data d’inici de les obres.

 

Article 7. Advertiments

 

1. La inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, de qualsevol dada o informació que s’incorpori a una comunicació, o la no presentació davant de l’Ajuntament de la pròpia comunicació prèvia ni de la documentació que, si s’escau, sigui requerida per acreditar el compliment del que s’ha declarat, determina la impossibilitat de continuar amb l’exercici del dret afectat des del moment en què es tingui constància d’aquests fets, sense perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives que pertoquin.

 

2. Així mateix, la resolució de l’Ajuntament que declari aquestes circumstàncies pot determinar l’obligació de l’interessat de restituir la situació jurídica al moment previ al reconeixement o a l’exercici del dret, així com la impossibilitat d’instar un nou procediment amb el mateix objecte durant un període de temps determinat per la llei, tot això de conformitat amb els termes establerts a les normes sectorials aplicables, segons el que regula la Llei de procediment administratiu comú des les administracions públiques.

 

 

Títol III: Mesures de promoció

 

Article 8. Impost sobre Béns Immobles

 

1. Sens perjudici de les mesures establertes a l’Ordenança Fiscal IBI del municipi, s´estableix una bonificació sobre la quota íntegra de l´Impost sobre Béns Immobles pels béns immobles que tinguin instal·lacions d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica que compleixin les condicions establertes en els apartats següents d’aquest article.

 

2. En el cas de les instal·lacions d’autoconsum definides a l’article 2 apartat 1.a), la bonificació serà d’aplicació només als béns immobles que tinguin instal·lacions d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica d’una potència elèctrica instal·lada major o igual al 30% de la potència elèctrica contractada de l’immoble que sigui alimentat amb aquesta instal·lació. En el cas que la instal·lació d’autoconsum alimenti diversos béns immobles, es tindrà en compte la suma de les potències contractades per cadascun dels béns immobles.

 

3. Amb caràcter general, la bonificació serà del 50% sobre la quota íntegra.

 

4. En el cas concret d’habitatges plurifamiliars que tinguin una instal·lació d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica per subministrar electricitat als elements comuns, la bonificació serà del 5% sobre la quota íntegra per cadascun dels habitatges vinculats.

 

5. En qualsevol cas, la bonificació màxima per un immoble no superarà el valor del 50% de la quota íntegra.

 

6. Aquesta bonificació s’aplicarà durant 5 anys consecutius, a comptar des de la primera liquidació posterior a la presentació de la sol·licitud.

 

7. Per tenir dret a aquesta bonificació, caldrà presentar a l’ajuntament la sol·licitud de bonificació que s’especifica a l’article 9 abans del termini de 6 mesos a comptar des de

la data que figuri en el document que acrediti que la instal·lació està executada i legalitzada davant de la Generalitat.

 

Article 9. Sol·licitud de bonificació

 

1. Per accedir a la bonificació de l’article 8 s’haurà de presentar la sol·licitud prevista en el present article. L‘aplicació de la bonificació quedarà condicionada a l’aprovació d’aquesta sol·licitud per part de l’Ajuntament.

 

2. La sol·licitud de bonificació consistirà en un model d’imprès normalitzat[1]  que es presentarà signat pel titular de l’Impost sobre Béns Immobles, o si s´escau pel seu representat legal, davant de l’Ajuntament.

 

L’imprès normalitzat inclourà les dades personals de la persona titular de l’Impost sobre Béns Immobles, les dades de l’immoble, la potència elèctrica de la instal·lació, i la potència elèctrica contractada de l’immoble. També s’adjuntarà una còpia de l’admissió de la comunicació prèvia de les obres.

 

3. La sol·licitud haurà d’acompanyar-se del document o documents que acreditin que la instal·lació està executada i legalitzada davant de la Generalitat de Catalunya.

 

Article 10. Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres

 

1. Sens perjudici de les mesures establertes a l’Ordenança Fiscal ICIO del municipi, les construccions, instal·lacions o obres  en les que s’incorporin sistemes per l’aprofitament elèctric de l’energia solar disposen d’una bonificació del 95% sobre la quota de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres.

 

2. Aquesta bonificació s’aplicarà només sobre la part del Pressupost d’Execució Material (PEM) corresponent a la instal·lació d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica.

 

  1. Aquesta bonificació s’aplicarà en el moment del pagament de l’Impost, prèvia comprovació per part de l’ajuntament que les obres es corresponen amb les d’una instal·lació d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica.

 

Article 11. Compatibilitat

 

1. Les mesures de bonificació fiscal dels articles 8 a 10 no seran d’aplicació als béns immobles que hagin de complir obligatòriament amb els requisits dels edificis amb consum gairebé zero, o que estiguin obligats per qualsevol normativa vigent a la realització d’una instal·lació amb energia solar fotovoltaica.

 

2. Aquestes bonificacions seran compatibles amb altres bonificacions dels mateixos tributs per conceptes diferents, amb altres bonificacions d’altres tributs sobre el mateix concepte, així com amb subvencions que qualssevol Administracions Publiques posin a disposició de la ciutadania per a la promoció de la implantació de la tecnologia fotovoltaica en autoconsum.

 

 

Disposició Addicional Única

 

Dins del mes següent a l’aprovació de la present ordenança s´haurà d´adoptar l’acord provisional contemplat a l´article 17.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora d’Hisendes Locals, pel tal de transposar el contingut dels articles 8 a 11 de la present ordenança a les ordenances fiscals corresponents.

 

Les ordenances fiscals que s’aprovin amb caràcter anual hauran d’incloure igualment els preceptes necessàries per reflectir l´establert als articles 8 a 11 de la present ordenança.

 

Disposició Transitòria Única

 

Les instal·lacions d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica que disposin de l’acreditació de la seva legalització davant la Generalitat de Catalunya en data posterior a 01-01-2020 podran sol·licitar el reconeixement de la bonificació de l’Impost de Béns Immobles regulat a l’article 8 d’aquesta Ordenança.

 

 

 

 

Disposició Derogatòria Única

 

Queden derogades totes les disposicions municipals que s’oposin, contradiguin o resultin incompatibles amb aquesta Ordenança.

 

 

Aquesta Ordenança aprovada definitivament pel Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada a Rajadell el dia 2 d’octubre de 2019, començarà a regir el dia primer de gener de l’any 2020 i continuarà vigent mentre no se n’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial els  articles no modificats restaran vigents.

 

Rajadell, 3 d’octubre de 2019

El Secretari “

 

 

Rajadell, 3 d’octubre de 2019

 

 

 

El Secretari

 

 

[1] Imprès a definir per cada ajuntament.

Darrera actualització: 09.10.2019 | 14:25

Documentació

pdf Anunci
334,98KB