Convocatòria de contractació de dues persones com a personal laboral temporal

Divendres, 19 de gener de 2018 a les 00:00

D’acord amb la normativa vigent i amb els propòsits del Ple del Consistori de foment de l’ocupació local i de suport a la integració social, l’Ajuntament de Rajadell per resolució d’Alcaldia de 12 de gener de 2018 obre una convocatòria pública per la contractació de dues persones per realitzar feines diverses de manteniment d’instal·lacions municipals, infraestructures públiques, neteja viaria, manteniment de camins, etc.

Les persones interessades hauran de presentar una instància acompanyada de la documentació que es sol·licita a les oficines de l’Ajuntament de Rajadell abans de les 14 hores del dia 12 de febrer de 2018.

Normativa d’aplicació entre altra:

 • Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financera.
 • Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de junio, de medidas para garantizar la estabilidad Presupuestaria y de fomento de la competitividad.
 • Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.
 • Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de les Bases de Régimen Local.

D’acord amb la normativa vigent i amb els propòsits del Ple del Consistori de foment de l’ocupació local i de suport a la integració social, l’Ajuntament de Rajadell per resolució d’Alcaldia de 12 de gener de 2018 obre una convocatòria pública per la contractació de dues persones per realitzar feines diverses de manteniment d’instal·lacions municipals, infraestructures públiques, neteja viaria, manteniment de camins, etc.

Les persones interessades hauran de presentar una instància acompanyada de la documentació que es sol·licita a les oficines de l’Ajuntament de Rajadell abans de les 14 hores del dia 12 de febrer de 2018.

Condicions:

 • Tenir més de 18 anys.
 • Estar donat d’alta a l’INEM/SOC.
 • Residir preferentment al municipi de Rajadell amb una antiguitat mínima d’un any.
 • Disposar del carnet de conduir classe B vigent.

Es valorarà pels òrgans de contractació de l’Ajuntament:

 1. Lloc de treball oficial de paleta:
 • Tenir coneixements i experiència a nivell d’oficial paleteria. (fins a 60 punts).
 • Tenir coneixements de pintor, fontaneria/electricitat (fins a 15 punts).
 • Tenir coneixements de jardineria i màquines desbrossadores (fins a 10 punts).
 • Situació de necessitat social avaluada pel Tècnic de serveis socials de l’Ajuntament (fins a 10 punts).
 • Nivell acadèmic (fins a 5 punts).
 1. Lloc de treball d’auxiliar de manteniment, paleteria, neteja viària, camins municipals i jardineria:
 • Tenir coneixements i experiència  com auxiliar/ peó de paleteria, fontaneria, pintura i lampisteria en general (fins a 35 punts).
 • Tenir coneixements i experiència en neteja de boscos, funcionament de màquines desbrossadores, manteniment de jardins i neteja de les vies públiques en general (fins a 35 punts).
 • Coneixements acadèmics en general i formació específica laboral (fins a 15 punts).
 • Situació de necessitat social avaluada pel Tècnic de Serveis Socials de l’Ajuntament (fins a 15 punts).

 

S’ofereix:

 • Una jornada laboral de 40 hores setmanals de dilluns a divendres i esporàdicament per atendre necessitats del servei i/o esdeveniments festius i culturals també algun dissabte o diumenge.
 • Una retribució corresponent a la prevista i aprovada en el Pressupost Municipal per aquest tipus de personal laboral.
 • Una durada inicial del contracte de 6 mesos que es podrà prorrogar per necessitats del servei.

L’Ajuntament per Acord del Ple podrà en qualsevol moment rescindir el contracte dins de l’àmbit de la normativa laboral vigent.

 • Formació en Riscos Laborals de les condicions de treball a desenvolupar.
 • Formació si procedeix per motius d’oportunitats.
 • Alta a la Seguretat Social, Mútua d’accidents de treball, etc.

 

L’Òrgan de Contractació de l’Ajuntament estarà integrat com a mínim per:

 • L’Alcalde-President de l’Ajuntament.
 • La Regidora d’ Obres i Serveis i Serveis Socials.
 • El Tècnic municipal.
 • El Secretari-Interventor municipal.L’Òrgan de Contractació valorarà les propostes presentades i proposarà a l’Alcalde-President la contractació de la persona segons l’ordre de selecció realitzat.

 

Es donarà compta de tot el procés al Ple de l’Ajuntament i del resultat s’informarà públicament de la forma habitual: taulons d’anuncis i tauler d’anuncis electrònic de la pàgina web municipal.

 

Rajadell, 12 de gener de 2018

Darrera actualització: 22.01.2018 | 09:37

Documentació

pdf Anunci
223,72KB