Construcció d'un dipòsit d'aigua potable a la Finca de Centellas-Rajadell

Dijous, 28 de març de 2019 a les 00:05

En aplicació entre altres del que determinen els articles 47.4 i 48 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya es sotmet a informació pública pel termini d’un mes a comptar des del següent a la publicació d’aquest anunci al DOGC, el projecte de referència.

Podrà consultar-se a les oficines municipals dins dels horaris habituals d’atenció al públic.

Darrera actualització: 28.03.2019 | 10:51

Documentació

pdf Anunci
0B