Anunci contractació de personal

Dimecres, 10 de gener de 2018 a les 00:00

Es dóna coneixement i publicitat a: Decret d’Alcaldia núm. 1/2018

Vista la proposta formulada per Secretaria-Intervenció i Recursos Humans de l’Ajuntament de Rajadell per a la contractació, amb caràcter d’urgència, d’un auxiliar/peó de serveis de manteniment, jardineria, ram de paleta, lampista i neteja de les vies públiques amb règim laboral temporal a mitja jornada de dilluns a divendres i amb caràcter de suport per baixa per malaltia, vacances i suplències del personal de l’Ajuntament partir de 4 de gener de 2018.

Atès que és necessari la provisió d’aquest lloc de treball de forma imminent, per tal de garantir aquest servei.

Vist l’article 291.3 text refós de la llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat pel DL 2/2003, de 28 d’abril; i l’article 94.3 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les Entitats locals i concordats;

DISPOSO:

Primer. DECLARA raons de màxima urgència per a la contractació d’un auxiliar/ peó de serveis de manteniment, jardineria, ram de paleta, lampista i neteja de les vies públiques amb règim laboral temporal a mitja jornada de dilluns a divendres amb caràcter de suport puntual als serveis per causa de baixa per malaltia, vacances i suplències del personal de l’Ajuntament a partir del dia 4 de gener de 2018 i mentrestant es justifiquin la necessitat, previsiblement fins el dia 28 de febrer de 2018.

Segon. CONTRACTAR al Sr. A.M.P., amb DNI núm. 39361026-E per ocupar l’esmentat lloc de treball, a l’empara d’allò que disposa l’article 15.1.c) del text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors. L’horari serà de 25 hores a la setmana i el sou assignat al lloc de treball en el Pressupost vigent.

Tercer. PUBLICAR la present resolució en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Rajadell i D.O.G.C.

Quart. NOTIFICAR aquesta resolució a la persona interessada, a l’àrea d’Hisenda i recursos humans de l’Ajuntament als efectes legals corresponents.

Cinquè: DONAR compte d’aquesta resolució al Ple de l’Ajuntament en la primera sessió que se celebri.

 

Així ho disposo i signo.

Rajadell, 3 de gener de 2018

Darrera actualització: 10.01.2018 | 14:26